Prosinec 2008

Zmrzlina

26. prosince 2008 v 19:24 | Elka |  ♥Pictures


Kočička

26. prosince 2008 v 18:59 | Elka |  ♥Celebryty

Klíče

26. prosince 2008 v 18:54 | Elka |  ♥Pictures
Kopčit jen se zdrojem.

Doba ledová

26. prosince 2008 v 18:46 | Elka |  ♥Pictures

Lízátka

26. prosince 2008 v 18:35 | Elka |  ♥Pictures
Kopčit jenom se zdrojem.

Obrázky ze znaků

26. prosince 2008 v 18:21 | Elka |  ♥Pictures
´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶.
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Kopčit jen se zdrojem. Dalo mi to práci.

Silvestr - animace

26. prosince 2008 v 13:29 | Elka |  ♥Pictures
Kopčit jenom se zdrojem.

Silvestr - obrázky

26. prosince 2008 v 13:12 | Elka |  ♥Pictures
Kopčit jenom se zdrojem.


Kisses

26. prosince 2008 v 12:35 | Elka |  ♥Pictures

Bleskovka

26. prosince 2008 v 12:17 | Elka |  Bleskovky a Typovačky
1.
2. Jak jste si užili Vánoce??
3. Kolik jste dostali dárků??
4. Napiš 3nejhezčí vaše dárky??
5. Z jakého dárku jste měli největší radost??
6. Jak se těšíte na Silvestr??
7. Děláte ohňostroj??
8. Jste doma nebo někde slavíte s přáteli.
9. Co chcete na diplom??
10. Pa a ne blogy dám vědět.

Ohňostroj

26. prosince 2008 v 12:12 | Elka |  ♥Pictures
Kopčit se zdrojem.

Miminka v ovocném oblečku :D)

26. prosince 2008 v 12:01 | Elka |  ♥Pictures
Kopčete jenom se zdrojem.

Melouny

26. prosince 2008 v 11:48 | Elka |  ♥Pictures
Kopčit jenom se zdrojem.

Bubble gums

26. prosince 2008 v 11:32 | Elka |  ♥Pictures
Kopčit jen se zdrojem.

Diplom od Janči

26. prosince 2008 v 11:26 | Elka |  Pro mě


Black and white

25. prosince 2008 v 10:46 | Elka |  ♥Pictures
Kopčit se zdrojem.

Diplomky za bleskovku

24. prosince 2008 v 11:04 | Elka |  Pro vás

Diplomky za Rychlovku

24. prosince 2008 v 11:03 | Elka |  Pro vás